Geologinės informacijos integravimas ir aktualizavimas visuomenei per kūrybiškus mokymus kasdienėje edukatorių darbo aplinkoje.
Geologų vedami seminarai saugomų teritorijų darbuotojams

 Nuo 2017 liepos 1 dienos iki gruodžio 1 dienos Lietuvos geologų sąjunga vykdė Lietuvos mokslo tarybos remiamą projektą skiriamą Akademinėms asociacijoms.  Tai ne pirmas kartas, kai LGS vykdo geologinės informacijos skaidą. 2015 metais buvo vykdytas projektas “Mobiliosios kūrybinės dirbtuvės“. Šis projektas buvo skirtas supažindinti jaunąją kartą su geologiniais procesais. Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsniu ir Tarybos nuostatais, remia studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų veiklą. Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais bei dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionalių būdų joms išspręsti. Parama akademinėms asociacijoms teikiama nuo 2009 m. Detalesnė informacija apie ankstesnių metų paramos akademinėms asociacijoms konkursus ir jų rezultatus pateikiama čia.

Tikslinė parama gali būti skirta mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui bei akademinės asociacijos veiklos tikslų siekimo viešinimui internete.

Šiuo tikslu Lietuvos geologų sąjunga, akademinė asociacija, nusprendė suorganizuoti seminarus saugomų teritorijų darbuotojams “Geologinės informacijos integravimas ir aktualizavimas visuomenei per kūrybiškus mokymus kasdienėje edukatorių darbo aplinkoje.“ Seminarai vyko rugsėjo – lapkričio mėnesiais. 

Pagrindinis mokymų tikslas: apmokyti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų darbuotojus  profesionaliai, suprantamai ir patraukliai pateikti  geologinę informaciją visuomenės švietimui bei racionaliam gamtinių resursų naudojimui visuose kontekstuose (gamtosaugos, gamtonaudos, biologiniame, geografiniame, istoriniame, lituanistiniame ir pan.). Integraliai ir aktualizuotai apibūdinti geologinio paveldo objektus, esančius jų darbo aplinkoje.

Uždaviniai:

 1) suformuoti motyvuotų, pasirengusių aktyviai mokytis ir siekti aukštesnės savo veiklos kokybės dalyvių grupę (dirbančių edukatoriais saugomų teritorijų tarnybos padaliniuose), kurių darbo aplinkoje yra geologiniai ar geopaveldo objektai;

2) parengti ir įgyvendinti nuoseklią ir lanksčią, dalyvių poreikiams pritaikytą profesinio tobulėjimo programą;

3) nuvykus į objektus, vietoje konsultuoti saugomų teritorijų darbuotojus, pateikiant pasiūlymus kaip aktualiau ir suprantamiau pristatyti geologinius objektus lankytinuose maršrutuose.

4) susipažinti su lankytojų centruose pateikiama ir kaupiama geologinius gamtinius ir paveldo objektus liečiančia informacija ir rekomenduoti, kaip ji galėtų būti efektyviau panaudota edukacijose, suteikiant atgalinį ryšį apie šios informacijos moksliškumą ir suprantamumą.

5) apmokyti edukatorius kai kurių demonstracinių metodikų (tyrimų, prietaisų) panaudojimo, padėsiančių interaktyviau perteikti objektų geologinę informaciją bei skatinti gamtinių objektų saugojimą ir racionalų naudojimą;

6) supažindinti su šiuolaikine konkrečiam objektui aktualia moksline literatūra, šiuolaikiškomis geologinėmis edukacinėmis veiklomis (išbandytomis mokyklose, stovyklose, geologiniuose būreliuose) ar pateikti naujos geologinės informacijos naujiems objektams, kurios darbuotojams trūksta;

7) skleisti patirtį per Saugomų teritorijų tarnybos padalinių informacines priemones ir specialiai sukurtoje Facebook‘o paskyroje, įpareigojant dalyvius dalintis gerąja patirtimi, bei kurti edukatorių ir geologų bendradarbiavimo tinklą.

Sudarius darbo grupę, įvykdyta atranka, kurioje dalyvavo visi Lietuvos nacionaliniai, istoriniai ir regioniniai parkai. 

Deja, dėl ribotų lėšų seminarai  pravesti tik dviejuose Lietuvos nacionaliniuose ir keturiuose regioniniuose parkuose. Kiekvieno seminaro metu pravestos dvi geologinės paskaitos, supažindinant darbuotojus ir susirinkusią bendruomenę su geologine vietovės situacija. Taip pat pravesti praktiniai – edukaciniai užsiėmimai. Vykdytas geologinių objektų lankymas ir probleminių klausimų sprendimas pagal darbuotojų pageidavimus ir problemines geologines vietoves. 

Kadangi tokių seminarų organizavimas ir vykdymas buvo pirmasis LGS istorijoje, tai gal ir buvo šiokių tokių nesklandumų, tačiau saugomų teritorijų darbuotojams tai buvo išskirtiniai tokio ir panašaus pobūdžio mokymai, kurių metu parkų darbuotojų susidomėjimas geologija ženkliai išaugo. Planuojamas tokių seminarų tęstinumas, jog specialistai bus kviečiami į parkų rengiamus renginius, vasaros stovyklas, mokyklas. Pagal galimybes, geologų specialistų paslaugos jau numatomos planuojant saugomų teritorijų projektus.  Parkai kurie nepateko vykdytos atrankos metu jau šiuo metu planuoja renginius, į kuriuos geologai specialistai bus maloniai kviečiami.

 

Projektas buvo finansuotas Lietuvos mokslo tarybos (sutarties Nr. S-ACO-17-13). Projektas buvo įgyvendintas LGS bendradarbiaujant su VU, GTC, LGT institucijomis.

LGS sekretorė, Laura Gedminienė

Renginių nuotraukos 1 >

Renginių nuotraukos 2 >