GA2017_3 Autorius Pavadinimas Puslapis
Žurnalo titulinis 3
Turinys 4

Redakcijos skiltis
Editorial column

2017-ji – piliakalnių metai Lietuvoje
2017 is a year of hillforts in Lithuania

6

R.Guobytė,
V.Baltrūnas

Kas supylė piliakalnius?
Who mounded hillforts?

7
D.Kulbickas Lietuvos geologija bendrojo ugdymo sistemoje 1918-1990 m.
Lithuanian geology in the system of general education in 1918-1990
19

V.Lomtadzė

Inžinerinės geodinamikos teoriniai pagrindai
Theoretical fundamentals of engineering geodynamics
24
R.Morkūnaitė

Kuršių nerija mokslo darbuose ir meno vaizdiniuose
Curonian Spit in scientific works and art images

30
A.Damušytė Gamtos ir žmogaus pėdomis
Following nature and human being
36

D.Dankina

Antrasis jaunųjų paleontologų suvažiavimas
The 2nd meeting of young palaeontologists

40

D.Grendaitė,
G.Valaika,
R.Pašiškevičiūtė,
R.Garbenčiūtė,
D.Pupienis,
T.Meyer,
K.Grinevičiūtė

Įspūdžiai iš pirmosios praktinės pažintinės kelionės į Latvijos pajūrį
Impressions from the first practical study trip to Latvian seacoast

44

S.Radzevičius,
Ž.Palaitis,
A.Chihoń-Pupienis

10-osios Baltijos stratigrafų konferencijos atgarsiai iš Švento kryžiaus kalnų (Lenkija)
Resonances from the 10th Baltic Stratigraphic Conference from the Holy Cross Mountains (Poland)
48

B.Poškienė

Tyrėjų naktis. Mokslo pasiekimai – raktas į praeitį
Researchers' Night. Scientific achievements are the key to the past

50

Svečiuose pas kolekcininką
Visit to the collector

53

Veiklos įvertinimas
Appreciation of activity

54

Apžvalgos, atsiliepimai
Reviews, responses

57

Lietuvos geologų sąjungoje
In Geological Society of Lithuania

59

Jubiliejinės datos, sukaktys
Jubilee dates, anniversaries

60
Pro memoria 64
Žurnalo viršeliai