GA 2021 Nr 1 2 virelis1 Autorius Pavadinimas Puslapis
  Turinys 2
 

Redakcijos skiltis
Editorial section

3

J. Satkūnas

Lietuvos geologijos tarnybos tapsmas ir raida – ar istorija gali būti naudinga ateičiai?
Lithuanian Geological Survey – establishment and development

6
J. Čyžienė

Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų programos
„Geoenergetika ir saugi aplinka“ (2016–2020 m.) rezultatai ir tolesnių valstybinių geologinių tyrimų poreikio įžvalgos
Results of the Lithuanian State geological research pro-gramme “Geoenergy and Safe Environment“ (2016–2020) and insights of further State geological research

10

J. Lazauskienė,
J. Bitinas,
S. Lozovskis,
A. Pačėsa,
J. Žilinskaitė-Parpaiola,
A. Baliukevičius

Lietuvos geologijos tarnybos vykdyti valstybiniai giluminiai Žemės gelmių tyrimai 2016–2020 m.
State investigations of Earth’s deep underground and processes in Lithuanian Geological Survey in years 2016–2020
15

P. Pūtys,
R. Radienė,
J. Arustienė

Arseno anomalijos Lietuvos požeminiame geriamajame vandenyje
Arsenic anomalies in drinking groundwater of Lithuania

20

P. Pūtys,
R. Radienė,
J. Arustienė,

S. Petrovas,
K. Iljasevičius,
J. Samosionokas 

Laidojimo vietų įtaka gruntinio vandens kokybei
The influence of cemeteries on unconfined groundwater quality
28
 R. Kanopienė,
V. Mikulėnas

Inžineriniai geologiniai tyrimai Gedimino kalno teritorijoje
Engineering geological researches at the territory of Gediminas hill

34
L. Šiliauskas

Proterozojaus magminių ir metamorfinių įvykių Pietų Lietuvoje sąsaja su Varėnos geležies rūdos telkiniu
Evolution of the proterozoic magmatic complexes in southern Lithuania: implications for the formation of the Varėna iron ore deposit

36

A. Grigelis

Lietuvos valstybiniams geologiniams tyrimams – 80
80 years for the State geological researches in Lithuania

47 

 V. Mikulėnas,
A. Grigienė,
L. Gedminienė,
J. Satkūnas

Geologinio paveldo dienų tradicija Lietuvoje
The tradition of Geological heritage days in Lithuania
 53
 A. Armanavičius

Lietuvoje aptiktas ir išžvalgytas pirmasis juvelyrinio akmens – angelito telkinys
The first mine of the jewel stone – angelite was discovered and explored in LithuaniaThe first mine of the jewel stone – angelite was discovered and explored in Lithuania

 57

 J. Satkūnas,
M. Stančikaitė,
J. Mažeika,
R. Pukienė

Laikai, kai virto ąžuolai
Times when oaks collapsed Times when oaks collapsed 
60 

J. Satkūnas,
E. Rudnickaitė,
L. Daugnora,
I. Satkūnienė,
M. Stančikaitė,
J. Mažeika

Pastatykime paminklą Vilniaus mamutui
Let’s build a monument for the Vilnius mammoth
61

T. Želvys,
S. Radzevičius

Projekto IGCP-653 virtuali konferencija
The virtual conference of the Project IGCP-653 The virtual conference of the Project IGCP-653
67
 

Jubiliejinės datos, sukaktys
Anniversaries Anniversaries

 68
 

Lietuvos geologų sąjungoje
At the Lithuanian Geological Society At the Lithuanian Geological Society

89
 

Parodos, nauji leidiniai
Exhibitions, new publications Exhibitions, new publications

 90
 

Pro memoria

 91
 

Žurnalo viršeliai