4. LGS NARIAI

4.1. LGS nariai:

4.1.1. LGS nariu gali tapti kiekvienas 18 metų sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) užsienietis, įsipareigodamas laikytis šių įstatų.

4.1.2. Juridinis asmuo, kurio veikla neprieštarauja LGS veiklos kryptims, pritariantis jos veiklos būdams, pripažįstantis įstatus, dalyvaujantis veikloje ir mokantis nario mokestį.

4.1.3. Nariai turi teisę: rinkti ir būti išrinktais į LGS valdymo organus, organizuoti renginius, dalyvauti bet kurios veiklos krypties komisijos darbe, gauti informaciją apie LGS veiklą.

4.1.4. Nariai privalo: laikytis LGS įstatų, dalyvauti LGS veikloje, laikytis profesinės etikos, mokėti vienkartinį stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. LGS nario mandatas yra LGS nario pažymėjimas.

4.1.5. Pretendentas, atitinkantis

4.1.1. reikalavimus LGS skyriui, o nesant skyriaus LGS Valdybai pateikia raštišką prašymą apie pageidavimą būti LGS nariu, o atitinkamą sprendimą priima skyriai arba LGS valdyba paprasta balsų dauguma;

4.1.6. Narių apskaitą veda pagal skyrių pateikiamus duomenis LGS Valdyba arba jos įgaliotas asmuo.

4.1.7. Narystė nutraukiama pareiškus norą išstoti arba pažeidus šiuos įstatus. Pastaruoju atveju nutarimą ne mažiau kaip dviem trečdaliais balsų priima skyriaus susirinkimas arba LGS valdyba, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams jo narių. Šis nutarimas gali būti apskųstas LGS Tarybai, kuri jį patvirtina arba pasiūlo jį pakeisti. Pakartotinas skyriaus arba LGS valdybos nutarimas yra galutinis.

4.2. LGS Garbės nariai.

4.2.1. Garbės nario vardas suteikiamas LGS tikrajam nariui arba kitam asmeniui už ypatingus nuopelnus Lietuvos geologijai.

4.2.2. Garbės nario vardą, LGS Tarybos teikimu, suteikia Suvažiavimas.

4.2.3. LGS Garbės nariui įteikiamas Garbės nario pažymėjimas.

4.2.4. Garbės narių registracija vykdoma ta pačia tvarka, kaip ir tikrųjų narių.