Naujausias GA numeris

     

 

Redakcijos skiltis
Editorial section

3

I. Zubkovych,   
V. Martyniuk

Voluinės Polesėje (Ukraina) esančio Nobelio ežero dugno nuosėdų geocheminės ypatybės
Geochemical peculiarities of sediments in the Nobel Lake, Volhynian Polesia, Ukraine

5
V. Melnychuk Donecko ir Padnieprės ekonominių rajonų mineraliniai ištekliai ir potencialas kaip Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą prielaida
The mineral resources and potential of the Doneck and Padnieprese economic regions as assumption of military aggression of the Russian Federation
11

A. Grigelis

Geologijos aušra nepriklausomoje Lietuvoje
The dawn of geology in independent Lithuania
15

G. Slavinskienė

Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno gruntinio vandens kokybės charakteristika
Characterization of groundwater quality in a non-hazardous waste landfill of Vilnius

21
A. Damušytė Pamario paslapčių šydą praskleidus...
Uncovering the veil of secrets of the Curonian Lagoon shore
35

J. Sendžikaitė,
L. Jarašius,
N. Zableckis,
Ž. Sinkevičius

Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas: saugodami praeitį rūpinamės ateitimi
Restoration of Aukštumala raised bog: caring for the future by preseving the past

39
S. Radzevičius,
P. Raczyński

Silūro graptolitų dinamika ir okeaniniai bioįvykiai Lenkijoje ir Lietuvoje
The dynamics of Silurian graptolites and ocean bioevents in Poland and Lithuania

50

B. Paukštys

Septynios dienos baltajame žemyne
Seven days on the white continent
51
S. Rinkevičiūtė 5-oji tarptautinė jaunųjų paleontologų konferencija Lietuvoje
5th International Conference of Young Paleontologists in Lithuania
57

 

Regionas: istorija, kultūra, kalba
Region: history, culture, language
58
  Tarptautinė geologijos mokslų istorijos konferencija
International Conference on the History of Geological Sciences
59

 

Lietuvos vandens ištekliai – ar jų yra užtektinai ir ar pakaks ateityje
Lithuania‘s water resources – are they sufficient and will be sufficient in the future
59
  Tarptautinė 80-oji Latvijos universiteto mokslinė konferencija
International 80th Scientific Conference of the University of Latvia
60

E. Rudnickaitė

Paminėtas profesorės Meilutės Kabailienės 90-mečio jubiliejus
The 90th anniversary of Professor Meilutė Kabailienė was mentioned
61
  Tradicinėje Geologų dienos konferencijoje įteikti Antano Giedraičio geologijos fondo apdovanojimai
The awards of the Antanas Giedraitis Geological Foundation were presented at the traditional Geologist’s Day conference
63

V. Šeirienė

Naujos įžvalgos gamtos tyrimuose: nuo molekulės iki inovatyvių gamtonaudos sprendimų
New insights into nature research: from molecules to innovative nature utilisation solutions
65
L. Gedminienė Kas skatina geologus nesustoti? XXXII Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas
What encourages geologists not to stop? XXXII Congress of the Lithuanian Geological Union
67

A. Marcinonis,
J. Lopuchinienė

Trys dešimtys metų geologijos verslo kelyje – kas skatino juo eiti ir nenusivilti
Three decades on the road of the geology business - what motivated to tread it and not be disappointed
69
V. Saulėnas Aktyviam Lietuvos geologijos valdybos kūrėjui Adolfui Valai – 100
The active creator of the Lithuanian Geological Survey Adolfas Vala – 100
73

M. Stančikaitė,
V. Šeirienė

Mokslininkė, Mokytoja, Moteris... Minint profesorės Meilutės Kabailienės (1931–2016) 90-ųjų gimimo metų jubiliejų
Scientist, Teacher, Woman... To commemorate the 90th anniversary of the birth of Professor Meilutė Kabailienė (1931–2016)
76
L. Petraitis,
A. Marcinonis
Svarbu siekti to, kas prasminga, o ne to, kas patogu! Jonui Banėnui – 80 metų!
It’s important to strive for what makes sense, not what’s convenient! Jonas Banėnas is 80 years old!
79

J. Satkūnas

Svarbių tarptautinių organizacijų sukaktys: Tarptautinei geologijos mokslų sąjungai – 60 metų ir Europos geologijos tarnybų asociacijai – 50 metų
Anniversaries of important international
organizations: International Union of Geological Sciences – 60 years and European Association of Geological Surveys – 50 years
83
A. Spiridonov Gyvenimo pilnatvė ir jos išmokyti galinčios laiko gelmės
The fullness of life and the depths of time that can teach it
86

V. Pukelytė

Knyga apie geologą Petrą Vaitiekūną
A book about geologist Petras Vaitiekūnas
89
I. Vaičeliūnas Atsisveikinimo žodis A. Valušiui
Farewell to A. Valušis
91

V. Pukelytė,
A. Saladžius

Netekome Vytauto Leono Saladžiaus
We lost Vytautas Leonas Saladžius
92
  KVIETIMAS 94

J. Satkūnas

96
 

Žurnalo viršeliai