Naujausias GA numeris

     

 

Redakcijos skiltis
Editorial section

6

J. Paškevičius,
A. Grigelis

Pirmoji geologinė ekspedicija Lietuvoje ir jos vadovas profesorius G. L. Smit Sibinga
The first geological expedition in Lithuania and its leader Professor G. L. Smit Sibinga

7
A. Klimas Hidrogeologija –  mano darbas ir hobis jau 60 metų
Hydrogeology has been my job and hobby for 60 years
18

P. Pūtys,
J. Arustienė,
R. Radienė

Arseno anomalijų Lietuvos požeminiame vandenyje kilmės interpretacija remiantis Šienlaukio ir Ražaitėlių vandenviečių tyrimų rezultatais
Interpretation of the origin of arsenic anomalies in the groundwater of Lithuania based on the results of the Šienlaukis and Ražaitėliai wellfields investigations

21

V. Mikulėnas,
A. Grigienė,
L. Gedminienė

Geopaveldo diena karstėjančioje Šiaurės Lietuvoje
Geoheritage Day in the northern Lithuania

36

R. Šliaupienė,
S. Šliaupa

Tikros ir tariamos CO2  geologinio saugojimo Lietuvoje grėsmės
CO2 geological storage in Lithuania – actual and fictitious
41

L. Daumantas

Rūšių pasiskirstymo modeliai bei jų taikymas praeities ekosistemų ir evoliucijos tyrimuose
Species distribution models and their applications in the past ecosystems and evolution studies

50
D. Pupienis

Apie pirmąją mokomąją Vilniaus universiteto studentų krantotyros praktiką
The first educational coastal research practice of Vilnius university students

60

S. Saarmann,
L. Gedminienė

36-oji jaunųjų geologų stovykla Antalieptėje
36th camp of young geologists in Antalieptė
66
A. Česnulevičius Tarptautinis lauko simpoziumas, skirtas Rytų Baltijos regiono kvartero probleminiams klausimams aptarti
International Field Symposium, intended for the Quaternary problemic questions of the Eastern Baltic region
70

F. Zinevičius,
V. Rastenienė

Atsinaujinančiai geoterminei energijai – žalią šviesą!
Green light for renewable geothermal energy
76
B. Poškienė Nauja paroda „Maroko agatai iš Vykinto Matuzevičiaus kolekcijos“
New exhibition “Moroccan agates from the Vykintas Matuzevičius collection“
80

E. Rudnickaitė

Vilniaus universiteto geologijos studijų programų 2022 m. absolventai ir jų baigiamieji darbai bei apgintos geologijos
krypties (N 005) daktaro disertacijos

The graduates of the Vilnius University geology studies and their theses, and doctoral dissertations of geology (N 005) in 2022
81
A. Grigelis Nukaldintas Ignoto Domeikos atminimo medalis
A commemorative medal of Ignotas Domeikas was minted
83

V. Baltrūnas

Pokalbis su dr. Aleksandru Šliaupa, kurį į geologiją atvedė... sėkmingas šuolis į aukštį
Conversation with dr. Aleksandras Šliaupa, who was brought to geology... by a successful jump up the height
84
V. Pukelytė Jevlampijui Laškovui – 90!
Jevlampijus Laškovas – 90!
92

V. Narbutas

Daugiabriaunio Onutės kristalo spalvos
The colors of the Onute's multi-facete crystal
95
  Europos kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo dvidešimtmetis
Twenty years anniversary when European Landscape Convention was ratificatated in Lithuania
99

G. Godienė

Svarbiausia – nuoseklūs vertybėmis grįsti darbai
The most important thing is consistent work based on values
100
R. Morkūnaitė Kaip mes vertiname kraštovaizdį
How we value the landscape
102

E. Rudnickaitė

Profesorius Juozas Paškevičius 99-uosius gyvenimo metus pradėjo nauja knyga
The new book by Professor Juozas Paškevičius
105

A. Grigelis,
I. Dailydienė

Nenuilstantis pasaulinio vandenyno tyrėjas
A tireless explorer of the Global Ocean
106

V. Marcinkevičius

Atsisveikinimo žodis
A parting word
108

O. Zdanavičiūtė,

G. Vosylius

Kęstutį Sakalauską palydėjus...
After accompanying Kęstutis Sakalauskas...
109

A. Grigelis

Lietuvos paleontologija neteko didžios mokslininkės
Lithuanian paleontology lost a great scientist
110
A. Damušytė Atsidavęs visa širdimi...
Devoted wholeheartedly...
111

 

Boleslovo Motuzos tapyti peizažai
Landscapes painted by Boleslovas Motuza
112
  KVIETIMAI

Pagerbkime iškilaus geologo Antano Giedraičio atminimą
Kelionės per žemės istoriją – ateik, pamatyk, sužinok!

 
 

 

Žurnalo rėmėjai   Journal Sponsors

 
 

Žurnalo viršeliai: