ga2008_1

Autorius

Pavadinimas Puslapis
  Turinys 4
  2007 metų Lietuvos mokslo premijų lauretai 5
Redakcijos skiltis Hidrogeologija ir inžinerinė geologija – mokslas ir verslas 6
Vytautas Juodkazis, Algirdas Klimas Žalio požeminio vandens kokybės vertinimo kriterijų paieška 10
Saulius Gadeikis Inžinerinių geologinių tyrimų atlikimo ir kokybės užtikrinimo aktualijos 19
Dainius Michelevičius, Erikas Visakavičius, Mantas Budraitis 3D tyrimų georadaru taikymas archeologiniams, geologiniams ir inžineriniams uždaviniams spręsti 24
Arūnas Kleišmantas Berilo mineralo spalvų ypatumai ir nauja jo atmaina 30
Jolita Šugalskienė, Vytautas Minkevičius Geologinės aplinkos taršos židinių inventorizacija 37
Roma Kanopienė Lietuvos spūdinio vandens gamtinės saugos žemėlapiai (M1:200 000) 41
Jolanta Čyžienė Tarptautinė konferencija GeoPomerania-2007 44
Aldona Damušytė Mylėti gyvenimą... Juozui Butrimui 80 46
Valentinas Baltrūnas Mokslininkas, pedagogas, visuomenininkas... Profesoriui Algirdui Gaigalui 75 48
Igoris Šeštokas Verslas – tai kūryba ir saviraiškos laidas... Thomui Haseltonui 60 51
Algimantas Grigelis Profesoriui Povilui Suveizdžiui – vardinė akademiko Juozo Dalinkevičiaus premija 54
Povilas Kapustinskas Žvilgsnis į praeitį... 56
Vytautas Juodkazis Knyga, kurią norėčiau įsigyti 61
  XVIII LGS suvažiavimas 62
Algirdas Gaigalas Unikalus muziejaus kūrėjas Vaclovas Intas, 1925-2007 64
Neringas Šeirys Vidimantą Sadecką prisimenant 68
  Lietuvos geologijos tarnyboje 70