In English see below

Tarptautinė geologinio paveldo ekspertų grupė (GhEG) balandžio 22-26 d.d. lankėsi Lietuvoje. Susitikimą Lietuvoje iniciavo GhEG atstovas iš Lietuvos, Lietuvos geologų sąjungos pirmininkas Jonas Satkūnas. Seminarą organizavo LGT, GTC, LGS.

Ekspertų grupės susitikimo metu vyko teminės diskusijos, o svarstyti klausimai susiję ne tik su gražių ir populiarių vietų lankymu. Tai galimybė aptarti kylančių įvairių šalių ir interesų konfliktus, kurie dažnai pasitaiko ypač urbanizuotose vietose, kylančius pavojus juos sunaikinti dėl intensyvėjančios žmogaus veiklos, bei galimybes kaip išsaugoti geopaveldo objektus nuo juos natūraliai veikiančių ir, deja, naikinančių gamtinių veiksnių.

Dvi dienas vykusių ekskursijų metu lankant geologinius objektus ekspertai vertino ledynų sukurtą geologinį paveldą: ledynų sukurtą reljefą, atneštus riedulius, Vilniaus pilių termoerozinį kalvyną, senają Medininkų aukštumą lygino su „moderniu“ paskutiniojo apledėjimo reljefu Vilniaus ir Trakų apylinkėse.

Buvo lankomas Šeškinės ozas, kurio deja dėl intensyvios miesto urbanizacijos viso išsaugoti nepavyko, tačiau iki šių dienų išlikusi jo dalis darė įtaką miesto plėtrai ir netgi davė įkvėpimą pasivadinti ozo vardu gimnazijai, gatvei, prekybos centrui ir t.t.. Kolegoms pasirodė neįtikėtina, kad ozo išsaugojimui visgi palikta žalia erdvė miesto urbanistinėje paklodėje, tačiau pasigesta informacinių stendų apie šios unikalios ir pietinėse Europos šalyse nematytos reljefo formos geologinę istoriją, pabrėžiant jos unikalumą.

Be gausybės piliakalnių, kurie be archeologinio istorinio paveldo dar yra ir moreninių masyvų reliktai, aplankytos kontinentinės kopos, esančios Skersabalių geomorfologiniame draustinyje. Ekspertai stebėjosi kodėl ir kaip biraus smėlio kopos galėjo išlikti iki šių dienų, jei jos intensyviai buvo veikiamos kritulių ir vėjo ir lygino su pietinėse šalyse esančiomis aktyviomis kontinentinėmis kopomis.

Aplankytas Žemės gelmių informacijos centras esantis Vievyje, kurio kernotekoje – kerno saugykloje saugomas vertingiausių gręžinių kernas, kurio bendras ilgis – 144,28 kilometro. Ekspertai pasidalino savo patirtimi ir vykdoma kerno saugojimo praktika kitose šalyse.

Geologinio paveldo ekspertų grupė – (the Geoheritage Expert Group (GhEG)) viena iš tarptautinių Europos šalių geologijos tarnybų grupių (EGS – EuroGeoSurveys). Bendradarbiaudama su nacionaliniais ir regioniniais partneriais Geopaveldo ekspertų grupė teikia žinias, vertinimą ir pasiūlymus Europos geologinio paveldo išsaugojimui ir tvariam valdymui. Šimtai ekspertų iš įvairių Europos šalių geologijos tarnybų buriasi į įvairias geologines temas analizuojančias ekspertų grupes tokias kaip geoenergija, mineraliniai ištekliai, vandens ištekliai, geocheminiai ištekliai, jūrų geologija, geologiniai žemėlapiai ir modeliavimas ir pan. Pagrindinis ekspertų grupes apjungiančios organizacijos tikslas užtikrinti Žemės gelmių ir išteklių tvarų bei atsakingą naudojimą ir apsaugą. Vizija yra sukurti kuo platesnį Europos geologinių tarnybų ekspertų tinklą kaip vieningą partnerį Europos sąjungai (ir ne tik) teikiantį žinių apie žemės gelmių išteklius.

Laura Gedminienė ir Jonas Satkūnas

The International Geoheritage Expert Group (GhEG) visited Lithuania from April 22nd to 26th. The meeting in Lithuania was initiated by the GhEG representative from Lithuania, Jonas Satkūnas, Expert from Lithuanian geological survey and the Chairman of the Lithuanian Geological Society. The seminar was organized by LGT, GTC, LGS.

During the Expert group meeting, thematic discussions took place, addressing not only visiting beautiful and popular sites but also discussing issues related to conflicts of various countries and interests. These conflicts often arise, especially in urbanized areas, due to the growing threats of destruction from intensifying human activities, as well as exploring possibilities to preserve geosites from natural and unfortunately, destructive natural factors.

During the two-day excursions, while visiting geological sites, experts evaluated the geological heritage created by glaciers: glacier-formed landscapes, transported erratics, the thermoerosive hill of Vilnius castles, and compared the ancient Medininkai highland with the „modern” relief of the last glaciation in the surroundings of Vilnius and Trakai.

They visited Šeškinės esker „Šeškinės ozas“, which unfortunately could not be fully preserved due to intensive urbanization, but its remaining part has influenced the city’s development to this day, even inspiring the naming of a high school, street, shopping center, and so on, after the „Ozas“. Colleagues found it incredible that green space was left in the city’s urban teritory for esker preservation, but they lacked informational stands about the unique geological history of this unseen relief form in Southern European countries, emphasizing its uniqueness.

Besides numerous hillforts, which, besides archaeological historical heritage, also represent relics of moraine, they visited continental dunes located in the Skersabaliai geomorphological reserve. Experts wondered why and how these drifting sand dunes could survive to this day, given their intense exposure to precipitation and wind, and compared them to active continental dunes found in Southern countries.

They visited the Earth’s Depths Information Center in Vievis, where the core repository holds the most valuable drill cores, with a total length of 144.28 kilometers. Experts shared their experiences and ongoing practices of core preservation in other countries.

The Geoheritage Expert Group (GhEG) is one of the international groups of geological services of European countries (EGS – EuroGeoSurveys). Collaborating with national and regional partners, the Geoheritage Expert Group provides knowledge, assessment, and proposals for the conservation and sustainable management of European geological heritage. Hundreds of experts from various European countries’ geological services gather into expert groups analyzing various geological topics such as geoenergy, mineral resources, water resources, geochemical resources, marine geology, geological maps and modeling, and more. The main goal of the organization that unites expert groups is to ensure the sustainable and responsible use and protection of Earth’s depths and resources. The vision is to create a broader network of European geological service experts as a united partner for the European Union (and beyond), providing knowledge about Earth’s resources.

Laura Gedminienė and Jonas Satkūnas